Nick Chase and the Deadly Diamond

OS: Windows XP/Vista
CPU: 800 Mhz
RAM: 512 MB
DirectX: 7.0
Hard Drive: 156 MB

Nick Chase ir Deadly Diamond - tai naujos nuotykius dr?sios detektyvas Nikas Chase t?sinys! Nikas Chase, kietas privatus tyr?jas, reikia darb? v?...